top of page
Search

Mokusai House Covid-19 Prevention methods

ทางร้านมีนโยบายทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Covid-19 ก่อนเริ่มให้บริการและหลังให้บริการในทุกๆวันเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจและปลอดภัยค่ะ

  1. ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรียในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัสทุกพื้นที่ภายในร้าน โดยบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและผ่านมาตรฐานมีใบรับรอง ในวันที่ 21 เม.ย 2564 เวลา 10.30น.

  2. มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการภายในร้าน.

  3. ทางร้านได้มีการตั้งฉากกั้นระหว่างเชฟกับลูกค้าและลูกค้ากับลูกค้ารวมถึงการเว้นระยะห่าง.

  4. มีการจำกัดจำนวนลูกค้าต่อรอบ - Bar 6 - 7 ท่าน / รอบ (ปกติ 11 ท่าน) - Private room 4 ท่าน / รอบ (ปกติ 6 ท่าน กรณีคนละกรุ๊ป)

  5. พนักงานจะทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ , ห้องน้ำ หลังการใช้บริการของลูกค้าทุกครั้งด้วยน้ำยาและสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับลูกค้าทุกท่านด้วย.

  6. มีการฉีดพ่นสเปรย์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งทั้งก่อนเปิดร้านและหลังปิดร้าน.

STAY SAFE & HEALTHY TOGETHER

STAY SAFE & HEALTHY TOGETHER

STAY SAFE & HEALTHY TOGETHER

STAY SAFE & HEALTHY TOGETHER

logo%252520mokusai%252520png_edited_edit
bottom of page